Átláthatóság » Adatvédelem

Az INRECO Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek jelen szabályzat kiadásakor az alábbiak:

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításról szóló 2019. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvénymódosítások),
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
  • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

    ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATLETÖLTÉS